پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی به همراه رویکرد ملی

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ کنفرانس هاحوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا همدان – شرکت پژوهشی طرود شمال- دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشگاه پیام نور مرکز یزد- شبکه پژوهشگران ایرانی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سایت رسمی
شهر برگزاری: به همراهبلسر

“پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی به همراه رویکرد ملی” نمایه شده در پایگاه CIVILICA به همراه محوریت دانشگاه های پیام نور یزد، بوعلی سینا همدان،  و شبکه پژوهشگران ایرانی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۶ در هتل بین المللی میزبه همراهن شهرستان به همراهبلسر برگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس

مبه همراهنی و نظریه ها:

– نفت و گاز و توسعه اقتصادی

– نفت وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی

– برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز

– تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز

– تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز

– مدیریت منابع نفت وگاز

– نظریه به همراهزی ها

 

عرضه و تقاضای نفت:

– به همراهزار کالا ها و تجارت

– پیش بینی به همراهزار نفت و گاز

– قیمت گذاری نفت و گاز

– مصرف فرآورده های نفت و گاز

– تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت و گاز

– مدیریت فروش نفت وگاز

 

انرژی های جایگزین:

– انرژی های نو

– آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای

– سایر منابع انرژی

 

 

-سرمایه گذاری در نفت و گاز:

– روش های تامین مالی نفت و گاز

– قراردادها

– میزان سرایه گذاری در پروژه ها

– سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمی

 

محورهای حوزه اقتصاد و مدیریت نظامی:

 

مدیریت نظامی:

– مدیریت منابع انسانی در امور نظامی

– مدیریت مالی در امور نظامی

– مدیریت دانش در امور نظامی

– مدیریت ریسک در امور نظامی

– مدیریت تولید در امور نظامی

– مدیریت صنعتی در امور نظامی

– مدیریت زمان در امور نظامی

– مدیریت بحران در امور نظامی

– مدیریت راهبردی در امور نظامی

– تئوری های مدیریت نظامی

– و …

 

اقتصاد نظامی:

– اقتصاد و جنگهای آینده

– شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ

– تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ

– برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی

– اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی

– فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی

– جنگ اطلاعات اقتصادی

– برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی

– هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی

– پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی

– منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی

– ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی

– خدمت سربه همراهزی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و …

– هزینه های سربه همراهزی در نیروهای مسلح

– و …

 

مدیریت کاربردی به همراه رویکرد ملی:

– مدیریت منابع انسانی کاربردی

– مدیریت مالی کاربردی

– مدیریت دانش کاربردی

– مدیریت ریسک کاربردی

– مدیریت هستراتژیک کاربردی

– مدیریت تولید کاربردی

– مدیریت صنعتی کاربردی

– مدیریت بحران کاربردی

– مدیریت کارآفرینی کاربردی

– و …

اقتصاد کاربردی به همراه رویکرد ملی:

– اقتصاد به همراهزرگانی کاربردی

– اقتصاد انرژی کاربردی

– اقتصاد سنجی کاربردی

– اقتصاد پولی کاربردی

– اقتصاد کشاورزی کاربردی

– اقتصاد مدیریت کاربردی

– اقتصاد محیط زیست کاربردی

– اقتصاد منابع کاربردی

– اقتصاد شهری و روستایی کاربردی

– اقتصاد برنامه ریزی کاربردی

– اقتصاد بخش عمومی کاربردی

– اقتصاد جغرافیا کاربردی

– تجارت بین الملل کاربردی

– و …

 

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم